+31-6-41613334

FAQ

de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Danslessen

Bij de lessen van SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord staan kwaliteit en gezelligheid hoog in het vaandel. SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord vallen onder het moederbedrijf Salsa Supply, dat officieel geregistreerd en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven is. Door haar goede reputatie trekken SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord bezoekers uit de verre omgeving. Onderstaande huisregels zijn opgesteld voor het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de lessen en komen uiteindelijk ten goede aan de individuele deelnemer/bezoeker.
Een ieder die aan de door SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord georganiseerde danslessen of andere activiteiten op een willekeurige locatie deelneemt, gaat akkoord met de, voor die locatie geldende, en/of onderstaande huisregels. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan wordt u vriendelijk verzocht niet aan deze activiteiten deel te nemen en die locatie niet te betreden.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord behouden zich het recht voor een ieder de toegang te ontzeggen en/of (verdere) deelname aan een cursus of andere activiteit te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
Voor het VIP Jaarabonnement gelden aanvullende voorwaarden (zie VIP Jaarabonnement op onze website)

1. Inschrijving.

Het is mogelijk uzelf mondeling of per email vóóraf aan te melden voor een bepaalde cursus.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord accepteren alléén aanmeldingen met volledige vermelding van voor- en achternaam, (man/vrouw) adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en opgave van de/het gewenste cursus-dag/niveau/uur. De inschrijving is echter pas officieel na invulling en ondertekening van een inschrijfformulier op bv een lesavond bij een van teamleden van SalsaSirena. Met deze inschrijving gaat u akkoord met de huisregels van SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord en verplicht u zich tevens het volledige cursusgeld te voldoen. U wordt verzocht wijzigingen van (e-mail/huis) adres, telefoonnummer tijdig aan SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord door te geven zodat bijvoorbeeld eventuele leswijzigingen of speciale activiteiten tijdig aan u doorgegeven kunnen worden.
2. Cursusgeld.
Het cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de tweede les betaald te zijn.
Het niet tijdig voldoen van het cursusgeld kan tot gevolg hebben dat de voor u gereserveerde plaats vervalt. Tevens geeft u SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord, bij het niet tijdig voldoen van het cursusgeld, het recht u verdere deelname aan de cursus te weigeren. De betalingsverplichting blijft onverminderd bestaan. Gedane betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus waarvoor ingeschreven is.
3. Verhindering.
Bij verhindering of vroegtijdige beëindiging van de cursus, ook bij overmacht, vindt géén terugbetaling van het lesgeld plaats. De cursus kan bij overmacht op een later tijdstip worden vervolgd, mits er plaats is.
4. Man/vrouw verhouding.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord streven bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding. Ook zal tijdens het dansen zodanig gerouleerd worden zodat het eventueel ‘even niet beschikbaar zijn van een danspartner’ slechts kort is. Wij kunnen echter geen volledig gelijke man/vrouw verhouding garanderen.
5. Foto en Video-opnamen.
Tijdens de dansevenementen en lessen worden wel eens foto en/of video-opnamen door SalsaSirena/SalsaClub Amsterdam Noord gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden voor promotionele doeleinden te gebruiken zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen. Het is de cursisten niet toegestaan de behandelde lesstof te filmen. Wij doen dat zelf, en mailen dat aan onze cursisten.
6. Aansprakelijkheid.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van cursisten of bezoekers.
SalsaSirena & SalsaClub Adam Noord kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of verwondingen (en/of de gevolgen hiervan) opgelopen voor, tijdens of na lessen of andere activiteiten.
 7. Algemeen.
Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de lessen, zelf meegebrachte drank te nuttigen.
Het is van belang voor jezelf en voor anderen om op tijd voor de les aanwezig te zijn en zo weinig mogelijk lessen te missen. Door te laat komen en/of regelmatige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd hetgeen ook nadelig is voor de rest van de groep.
Tijdens de lessen en andere activiteiten dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hier geen hinder van ondervinden. Omdat we in groepsverband dansen met verschillende partners is ook uw lichamelijke verzorging (zoals gebruik van deodorant) van het grootste belang. Tegen ongewenste intimiteiten wordt hard opgetreden, onmiddellijke verwijdering uit de lessen is het gevolg, zonder enige restitutie van betaalde lesgelden.

Privacy Statement

Salsa Sirena, gevestigd aan Postbus 177, 2130 AD Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www/salsasirena.nl
Postbus 177
2130 AD Hoofddorp
+31 641613334

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salsa Sirena verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online aktiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salsasirena.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salsa Sirena verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Salsa Sirena neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salsa Sirena) tussen zit. Salsa Sirena gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: excel, email, om met je in contact te kunnen komen nadat je hierom gevraagd hebt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salsa Sirena bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en email: maximaal 6 maanden, om je vraag om contact te kunnen opvolgen, en daarna aan te kunnen geven wanneer er een nieuwe cursus begint.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salsa Sirena verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salsa Sirena gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salsa Sirena en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salsasirena.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Salsa Sirena wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salsa Sirena neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salsasirena.nl

Back to top